Godkendelse nederst på siden.

Databehandleraftale

Om behandling af personoplysninger

Om systemet (Musikspillet)

”Systemet behandler bl.a. personoplysninger til studieadministrative formål i forbindelse med uddannelse i faget musik i 3. til 6. Klasse, hvor læreren kan se den enkelte elevs progression i spillet via lærermodulet, herunder registeringen af oplysninger til brug for den dataansvarliges indberetninger til Undervisningsministeriet.”

Databehandler handler efter instruks

Databehandleren handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. Den dataansvarlige afgør til hvilke formål og hvordan, der må foretages behandling af personoplysninger.

Databehandlers sikkerhedsforanstaltninger

Databehandleren skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Databehandler skal overholde bestemmelserne om behandlingssikkerhed i lov om behandling af personoplysninger (persondataloven), herunder især §§ 41, 42 og 53, bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning med senere ændringer (sikkerhedsbekendtgørelsen) og vejledning nr. 37 af 2. april 2001 hertil.

Hvis opgaven angår behandling af fortrolige eller følsomme oplysninger, skal databehandleren overholde de særlige sikkerhedskrav, der er fastsat i sikkerhedsbekendtgørelsens kapitel 3.

Databehandleren skal på den dataansvarliges anmodning straks give den dataansvarlige fyldestgørende oplysninger til, at denne kan vurdere og kontrollere, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er iværksat og overholdes.

Databehandleren har pligt til på eget initiativ at søge eventuel tvivl om sikkerhedskravene og opfyldelsen heraf afklaret, herunder via den dataansvarlige. Databehandleren underretter den dataansvarlige, hvis der konstateres svigt i sikkerheden. 

Opmærksomheden skal særligt henledes på:

Oplysningerne må ikke opbevares længere end nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil de er indsamlet.

Oplysningerne må ikke videregives til tredjemand, medmindre dette følger af gældende lovgivning eller efter instruks fra den dataansvarlige. 

Databehandleren skal sikre, at kun personer, som autoriseres hertil af databehandler, har adgang til de personoplysninger, der behandles.

Databehandleren skal sikre, at behandling af persondata sker i overensstemmelse med sikkerhedsbekendtgørelsen, herunder især ved tilslutning til internet eller andre åbne net eller trådløse net.

Databehandleren sikrer ved behandling af oplysninger uden for databehandlerens lokaliteter, herunder ved brug af hjemmearbejdspladser eller lignende, at dette sker i overensstemmelse med sikkerhedsbekendtgørelsen.

Overførsel af personoplysningerne til tredjelande kan alene ske inden for rammerne i persondatalovens § 27.

Sletning af datamedier i forbindelse med reparation, genanskaffelse, kassation og salg af datamediet skal ske effektivt ved dataoverskrivning med specialprogram eller ved destruktion eller afmagnetisering af selve datamediet.

Ændringer

Denne databehandleraftale kan til enhver tid ændres uden varsel, hvis ændringen er nødvendig for at overholde de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger.


Bilag 1

Bilag 1 indeholder oversigt over den type personoplysninger, som det af aftalen omfattede system kan indeholde.

Oversigt over de typer personoplysninger, som er omfattet af denne databehandleraftale 
(Nedenstående oversigt er ikke udtømmende. Oversigten er dynamisk, og skal alene opfattes som inspiration i forbindelse med indgåelse af databehandleraftalen). 
 

Elevernes data: 
Navn
Studietype (elev eller stud) 
Systembruger-oplysninger
Studienummer
Elevens niveau (for grundskoleelever) 
Elevens hovedgruppe (klasse) 
Yderligere grupper elever er tilknyttet
Afdeling, bygning eller værelsesnummer
UNI-Login brugernavn (brugerID) 
ID i det lokale studieadministrative system

 

Medarbejderes: 
Navn (fornavn(e) og efternavn) 
Stilling
Systembruger-oplysninger
Ansættelsestype
Initialer
Afdeling, bygning eller værelsesnummer
Grupper medarbejderen er tilknyttet
UNI-Login brugernavn (brugerID) 

Data om grupper på institutionen:
Gruppe ID
Gruppenavn
Gruppetype
Niveau
Spor
Startdato
Slutdato


Og Triangle Music Games ApS, HC Ørstedsvej 54B, 1879 Frb. C. Om www.Musikspillet.dk (navn på system)
Dato *
Dato
Jeg har læst, og godkender aftalen. *

For databehandler tilgås denne aftale af 

                        Lars Christiansen, partner i Triangle Music Games ApS

                       Lars Christiansen, partner i Triangle Music Games ApS